Algemene Voorwaarden

1. INLEIDING: DE KERNWAARDEN VAN HET SPREKERSHUYS

1.1 Het Sprekershuys B.V. (“Sprekershuys”) staat voor verbinden. Wij zijn uw partner in uw zoektocht naar de beste spreker, presentator, dagvoorzitter of artiest (“Huysgenoot”) die hun passie en creativiteit met uw organisatie wil delen om op die manier het verschil te maken. Het Sprekershuys begrijpt als geen ander dat uw volgende evenement het potentieel heeft om te onderwijzen, aan te moedigen, te verbinden en te motiveren.

1.2 Wij ontlenen ons bestaansrecht aan het verbinden van de juiste spreker aan uw evenement. Huysgenoot is dan ook een ruim begrip en moet dan ook zo worden gelezen in het kader van deze algemene voorwaarden; het ziet op iedereen die zich namens het Sprekershuys verbindt om van uw evenement (de “Ervaring”) een onvergetelijke ervaring te maken.

1.3 Wij beogen dan ook zaken met u te doen op een zo transparant mogelijke wijze, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het succes in onze samenwerking zal dan ook tot uitdrukking komen in de overbodigheid van deze algemene voorwaarden. Wij gaan ervan uit dat deze algemene voorwaarden slechts bij aanvang van onze samenwerking ter hand worden gesteld om vervolgens in de la te gaan om er vervolgens nooit meer uit te worden gehaald.

1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden en is ook beschikbaar op onze website (www.sprekerhuys.nl). Mocht u als Klant (“Klant”) nog vragen hebben over deze voorwaarden aarzelt u dan niet ons dat te laten weten.


2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen Sprekershuys en de Klant op het moment dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.

2.2 Sprekershuys behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor een reeds gesloten overeenkomst. Een eventuele wijziging zal uiterlijk 14 dagen voor de inwerkingtreding van deze wijziging schriftelijk aan de Klant kenbaar worden gemaakt.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sprekershuys en de Klant in overleg treden ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Offertes van Sprekershuys zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen zijn voor Sprekershuys eerst bindend nadat deze door Sprekershuys schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Sprekershuys dit schriftelijk heeft bevestigd. Na de totstandkoming van een overeenkomst zal Sprekershuys deze naar beste kunnen uitvoeren.

3.3 Een eventueel tussen Sprekershuys en de Klant overeengekomen termijn voor levering is een streeftermijn. De enkele overschrijding daarvan brengt Sprekershuys niet in verzuim.

3.4 De Klant verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden door Sprekershuys zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan de Klant alle kosten die daaruit ontstaan voor zijn rekening zal nemen.

3.5 Alle wijzigingen in aangenomen werk, ongeacht de achtergrond van deze wijziging, worden beschouwd als meerwerk (indien deze wijzigingen tot meer werk leiden). De kosten in verband met meerwerk zullen worden doorberekend aan de Klant.


4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE HUYSGENOOT

4.1 De Klant garandeert dat zij aan het Sprekershuys voorafgaand aan de uitvoering van de Ervaring en met inachtneming van een redelijk termijn, alle informatie en documenten zal verstrekken die het Sprekershuys dan wel de Huysgenoot nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht. Indien de Klant in de planning wijzigingen wenst aan te brengen die van invloed kunnen zijn op de opdracht, zal de Klant het Sprekershuys daarvan direct op de hoogte brengen. Partijen zullen alsdan in overleg treden over een eventuele mogelijkheid de opdracht aan te passen.

4.2 De Klant dient zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van de adequate faciliteiten zodat alle partijen het maximale uit de Ervaring kunnen halen. De Klant garandeert dat deze faciliteiten voldoen aan professionele kwaliteit en tijdig zijn opgesteld. Onder faciliteiten wordt onder meer verstaan geluidsapparatuur, microfoon, audiovisuele faciliteiten, scherm, beamer, katheder, licht en een podium.

4.3 Indien de Huysgenoot zelf andere of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, dan zijn deze automatisch van toepassing.

4.4 De Klant is aansprakelijk voor diefstal of zoekraken van eigendommen van de Huysgenoot die door de Klant worden beheerd in het kader van het Evenement.

4.5 Sprekershuys kan ook zelf faciliteiten ter beschikking stellen (bijv. het sub- licentiëren van software op het gebied van mediatechnologie) in welk geval de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant, gebruik zal maken van deze faciliteiten.

4.6 Tenzij anders overeengekomen is de Klant niet gerechtigd tijdens het Evenement:

(a) foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken;

(b) journalisten of overige leden van de pers toe te laten;

(c) de naam en/of beeltenis van de Huysgenoot te gebruiken in publicitaire uitingen.

4.7 De Klant zal niet zonder voorafgaande toestemming van het Sprekershuys het Evenement of de Huysgenoot verbinden aan een product of maatschappij voor promotionele doeleinden of anderszins.

4.8 De Klant zal voorafgaand aan het Evenement het Sprekershuys informeren over het aantal personen dat het Evenement zal bijwonen. Bij overschrijding kan Sprekershuys nadere voorwaarden verbinden aan het Evenement.

4.9 De Klant zal voorafgaand aan het Evenement het Sprekershuys informeren over de zaalopstelling gedurende de bijdrage van de Huysgenoot. Indien niet vermeld, kan Sprekershuys nadere voorwaarden verbinden aan het Evenement en is de Klant aansprakelijk voor eventuele schade.


5. UITVOERING DOOR DERDEN

5.1 Sprekershuys is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tot opdracht. Sprekershuys is bevoegd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met de Klant over te dragen aan een derde.

5.2 Indien de Klant rechten en/of plichten voortvloeiend uit het Evenement wil overdragen aan een derde, dient de Klant voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan het Sprekershuys.

5.3 Sprekershuys is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, hetzij direct, hetzij indirect, die het gevolg is van tekortkomingen van derden, behoudens in het geval van artikel 11.


6. VERGOEDING EN WIJZE VAN BETALING

6.1 De prijzen op de offerte zijn indicatief. Indien tussen Sprekershuys en de Klant een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de prijzen voor partijen bindend. De prijzen zijn exclusief out-of-pocket expenses, omzetbelasting (BTW), vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.2 De Klant zal de door Sprekershuys gezonden facturen binnen tien (10) dagen na factuurdatum voldoen, tenzij tussen partijen schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

6.3 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de in het vorige lid gegeven termijn betaalt, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt beschouwd.

6.4 Indien de Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, wordt de vordering uit handen gegeven. In dat geval is de Klant naast het verschuldigde totale factuurbedrag, vermeerderd met de verschuldigde contractuele rente, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte hiervan wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 1.500.


7. VERGOEDING IN GEVAL VAN ANNULERING

7.1 De Klant is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren of te verplaatsen in welk geval het Sprekershuys de in rekening te brengen kosten zal laten afhangen van de termijn tussen annulering en de geplande Ervaring:

(a) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren of verplaatsen geldt),

(b) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren of verplaatsen geldt);

(c) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren of verplaatsen geldt).

7.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.1 zal de Klant altijd minimaal een bedrag dienen te vergoeden van 50% van de volledige opdrachtsom indien de Klant de offerte getekend heeft geretourneerd of per email heeft bevestigd dat hij akkoord is met de verstuurde offerte.

7.3 Indien op het moment van annulering of verplaatsing de (direct of indirecte) schade van het Sprekershuys hoger is dan de annulerings- /verplaatsingsvergoeding zoals opgenomen in artikel 7.1 dient de Klant dit hogere bedrag aan het Sprekershuys te vergoeden.


8. RECLAME

8.1 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht onder art. 7:21 BW of enig ander mogelijk recht van de Klant wegens niet-deugdelijke nakoming van Sprekershuys, is steeds dat de Klant Sprekershuys schriftelijk in kennis stelt van de niet-deugdelijke nakoming uiterlijk binnen drie werkdagen na levering van hetgeen is overeengekomen door Sprekershuys.


9. INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Sprekershuys behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar verleende diensten, afbeeldingen, modellen en andere zaken die intellectueel worden beschermd. De Klant zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er bij derden geen misverstand zal bestaan dat de geleverde diensten door de Huysgenoot zijn geproduceerd en dat Sprekershuys zich ter zake alle rechten heeft voorbehouden.

9.2 Verveelvoudiging, openbaarmaking en verspreiding van het materiaal dat de Huysgenoot ter beschikking stelt in het kader van deze overeenkomst zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9.3 Voor elke handeling in strijd met dit artikel zal de Klant een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van EUR 10.000 per keer, onverminderd het recht van Sprekershuys om daarnaast de geleden schade te verhalen op de Klant.


10. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 Aan Sprekershuys komt de bevoegdheid tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst toe indien de Klant, na een ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

10.2 Sprekershuys kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen of haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst opschorten indien:

(a) de Klant surseance van betaling aanvraagt;

(b) het faillissement van de Klant wordt aangevraagd;

(c) de Klant zelf faillissement aanvraagt;

(d) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Klant van toepassing wordt verklaard;

(e) de Klant een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt;

(f) de Klant onder curatele wordt gesteld; of

(g) de Klant Nederland mocht verlaten c.q. zich in het buitenland vestigt, zijn bedrijf stillegt, liquideert en/of verkoopt

Sprekershuys zal wegens een beëindiging op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.3 Vergoedingen die Sprekershuys vóór de ontbinding of (geheel of gedeeltelijke) beëindiging heeft gefactureerd en die zij reeds bij de uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. (geheel of gedeeltelijke) beëindiging direct opeisbaar.

10.4 De verplichting tot betaling van de verschuldigde vergoedingen blijft ook tijdens een opschorting bestaan. Indien Sprekershuys na opschorting weer tot levering zal overgegaan, zullen de hiermee gepaard gaande kosten in rekening worden gebracht bij de Klant.


11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Sprekershuys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet of de aansprakelijkheid van Sprekershuys voortvloeit uit dit artikel.

11.2 Aansprakelijkheid van Sprekershuys wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Sprekershuys onverwijld, in ieder geval niet later dan een week na de prestatie van Sprekershuys, schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Sprekershuys een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegund en Sprekershuys ook na die termijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de desbetreffende verplichting(en). In geen geval is Sprekershuys aansprakelijk voor indirecte schade.

11.3 De totale aansprakelijkheid van Sprekershuys wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichting(en) uit een overeenkomst is beperkt tot een schadevergoeding per gebeurtenis niet hoger dan de door Sprekershuys in rekening gebrachte vergoeding voor haar verplichting(en) onder de overeenkomst, met dien verstande dat ook als één gebeurtenis heeft te gelden een reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

11.4 Aansprakelijkheid van Sprekershuys voor indirecte schade, in elk geval daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.


12. OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

12.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

12.2 Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden waarbij Huysgenoot verhinderd is, zullen het Sprekershuys en de Klant in overleg treden om tot een oplossing te komen. Partijen kunnen in dit verband besluiten het optreden te verplaatsen of een door Sprekershuys voorgedragen vervanger in de plaats te laten treden van de Huysgenoot in welk geval ook een prijsaanpassing op grond van artikel 3.5 besproken zal worden.

12.3 Bij onvoorziene omstandigheden kan gedacht worden aan een noodgeval, ziekte, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid zoals verplichtingen die voortkomen uit contracten m.b.t. televisie- of radio presentatiewerkzaamheden, theater- muziek- of cabaretoptreden, deelname aan of verslaggeving van belangrijke sportwedstrijden, of andere zwaarwegende redenen in de persoonlijke sfeer die het optreden onmogelijk maken.

12.4 Indien de Klant schade lijdt ten gevolge van een verhindering van de Huysgenoot, is Sprekershuys niet aansprakelijk.


13. NON CONCURRENTIE

13.1 Gedurende 3 jaar na uitvoering van de overeenkomst is het de Klant verboden om voor hem of namens hem werkzaamheden te laten verrichten door de Huysgenoot.

13.2 Indien er een overtreding plaatsvindt van hetgeen beschreven in artikel 13.1 is er een direct opeisbare boete verschuldigd van het betaalde bedrag aan de Huysgenoot, maar ten minste €2.500,- (zegge: VIJFENTWINTIGHONDERD EURO) per dag of per optreden, onverminderd het recht van Sprekershuys nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.


14. VERVALTERMIJN

14.1 Elke vordering van de Klant jegens Sprekershuys vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden. Deze termijn kan niet worden gestuit.

14.2 De in het vorige lid genoemde termijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.


15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1 De overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende geschillen tussen Sprekershuys en de Klant worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 De geschillen die tussen Sprekershuys en de Klant mochten ontstaan naar aanleiding van de door Sprekershuys met de Klant gesloten overeenkomst(en) dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht onverminderd het recht van Sprekershuys om te dagvaarden in een andere plaats.